GDPR – Dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en gemensam lagstiftning för samtliga medlemsländer inom EU, gällande hantering av personuppgifter. Även företag utanför EU som hanterar personuppgifter om EU-medborgare omfattas av lagstiftningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla medlemsländer inom EU från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet. Utförlig information hittar du på Datainspektionens webbplats.

De registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen. Mer information om rättigheterna finns här nedan.

Cequred Int. som personuppgiftsbiträde

All behandling av personuppgifter i de webbtjänster som du nyttjar är du som kund personuppgiftsansvarig för. Cequred är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Cequred som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång. Informationen sparas inte längre än vad som är nödvändigt.

Cequred Int. som personuppgiftsansvarig

Precis som att du är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du behandlar så är Cequred personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter om dig som kund, användare eller deltagare på våra utbildningar.

Behandling

Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter?

Kontakta oss